Polityka prywatności i regulamin sklepu

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)

• Właścicielem strony internetowej www.sandradietaniecud.pl oraz administratorem danych osobowych jest Sandra Malek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sandra Malek Dietetyk, z siedzibą w Opolu 45-304 , ul. Piotrkowska 2 , NIP :  9910384410, REGON: 388051471, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Dane osobowe

• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

• Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza newsletter

• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera oraz o ile wyraził na to zgodę.

• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: sandradietetyka@gmail.com

• Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

• Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:

– szyfrowanie danych służących do zapisu do newslettera

– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

III. Informacja o plikach cookies.

• Serwis korzysta z plików cookies.

• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

• Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

• Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

• W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

• W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami

• – Internet Explorer

• – Chrome

• – Safari

• – Firefox

• – Opera

• – Android

• – Safari (iOS)

• – Windows Phone

• – Blackberry

V. Udostępnienie danych.

• Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

• Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Postanowienia końcowe

• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://sandradietaniecud/polityka-prywatnosci/

• W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin serwisu www.sandradietaniecud.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.sandradietaniecud.pl, zwanym dalej „Serwisem”, pełniącym funkcję sklepu internetowego, w tym zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktu.

2. Administratorem i Właścicielem domeny jest Sandra Malek.

3. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługę, polegającą na umożliwianiu korzystania z Serwisu.

4. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne rozprzestrzenianie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadkach podyktowanych istotnymi względami technicznymi oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub ochroną praw autorskich czy danych osobowych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Produkcie celem poprawy jakości, w szczególności celem poprawy błędów. Zmiany nie mają wpływu na Produkt zakupiony przed ich wprowadzeniem, jedynie na nowe wydania.

7. Celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, a także ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Administrator – Sandra Malek

Administrator Danych Osobowych – Firma Sandra Malek dietetyk, Sandra Malek ul. Piotrkowska 2/105, 45-304 Opole, NIP: 9910384410, adres e-mail: sandradietetyka@gmail.com;

Cena – opłata należna za Produkt udostępniany za pośrednictwem Serwisu, której kwota określona jest w Serwisie;

Dane osobowe – dane Użytkownika Serwisu gromadzone w trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w ramach Polityki Cookies;

Ebook, Produkt – plik w wersji elektronicznej możliwy do nabycia w Serwisie;

Formularz Zamówienia lub Formularz – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka, wpisanie danych osobowych, akceptację Regulaminu, potwierdzenie zamówienia;

Koszyk – element Sklepu, z  którego pomocą Zamawiający precyzuje szczegóły Zamówienia;

Polityka Cookies – zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne;

Serwis – strona internetowa zamieszczona na domenie www.sandradietaniecud.pl;

Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana pomiędzy Zamawiającym, a Administratorem;

Ustawa – Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Utwór – Wedle definicji z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;

Właściciel – właściciel serwisu www.sandradietaniecud.pl;

Zamawiający – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która złożyła lub jest w trakcie składania zamówienia;

Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

III. Zasady świadczenia usług i procedura Zamówienia

1. Administrator świadczy na łamach Serwisu usługi polegające na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (E-book).

2. Warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Zamawiającym, a Administratorem jest akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego i postępowanie zgodnie z jego zasadami.

3. W celu otrzymania Produktu Zamawiający składa Zamówienie poprzez dodanie Produktu do Koszyka, a następnie wypełnienie Formularza Zamówienia i dokonanie stosownej zapłaty zgodnej z eksponowaną w Koszyku.

4. Wypełniając Formularz Zamawiający wpisuje swoje dane osobowe. Licencja na korzystanie z praw autorskich do treści E-booka zostaje wydana na nazwisko podane w Formularzu Zamówienia. Warunkiem otrzymania licencji jest podanie autentycznych danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

5. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych (i jednoczesna akceptacja tych treści przez Zamawiającego) zostaje zawarta pomiędzy Zamawiającym a Administratorem z chwilą potwierdzenia Zamówienia w formularzu zamówienia, co odbywa się poprzez akceptację Regulaminu i wybranie opcji „Złóż zamówienie”.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności przez Zamawiającego i uzyskanie przez Administratora potwierdzenia tej płatności od Pośrednika. Potwierdzenie odbierane jest automatycznie poprzez działanie Systemu Informatycznego Serwisu.7. Dokonanie płatności następuje drogą elektroniczną.

7. Po złożeniu zamówienia i kliknięciu „Złóż zamówienie” Zamawiający  dokonuje wpłaty na rzecz Administratora poprzez realizację przelewu korzystając z usług świadczonych przez Pośrednika.

8. Realizacja zamówienia odbywa się droga elektroniczną.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione podczas wypełniania Formularza Zamówienia, w szczególności za wpisanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia błędnych danych osobowych, w tym również błędnego lub nieistniejącego adresu e-mail, za wpisanie adresu e-mail, do którego Zamawiający nie ma dostępu albo którego nie jest użytkownikiem. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie poprawnych danych osobowych. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niepoprawnym wypełnieniem Formularza.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie realizacji zamówienia wynikające z błędów Zamawiającego popełnionych podczas procesu dokonywania płatności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Administratora jak działanie lub zaniechanie osób trzecich, tymczasowe nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, opóźnienia po stronie Pośrednika.

11. W razie opóźnienia w procesie realizacji zamówienia, Administrator zobowiązuje się bezzwłocznie wszcząć odpowiednie działania celem realizacji zamówienie najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze (czy innym urządzeniu) używanym przez Zamawiającego.

III. Zasady korzystania z Produktu i Prawa Autorskie

1. Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości potwierdzającej zamówienie, Zamawiający ma prawo zapisać otrzymany plik cyfrowy na dysku komputera lub urządzenia mobilnego korzystając z linka zawartego w wiadomości.

2. Treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy (Ebook) zapisana jest w formacie PDF (Portable Document Format). Ebook może zostać otwarty i odczytany za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader, jak również za pomocą innych bezpłatnych programów i aplikacji dających możliwość odczytu pliku w formacie PDF dostępnych także w wersji dla urządzeń mobilnych.

3. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia zawiera z Administratorem umowę licencyjną na korzystanie z treści cyfrowej (Ebook), której zawartość stanowi Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sandra Malek jest autorem Utworu (Ebooka) i ma prawo udzielenia takiej licencji. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym Regulaminem i Ustawą. Licencja zostaje wydana na imię i nazwisko wpisane przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia.

4. Ebook jest Utworem w rozumieniu Ustawy i jest przedmiotem prawa autorskiego.

5. Zamawiający ma prawo do korzystania z Produktu zgodnie z treścią Ustawy, co oznacza, że kopiowanie i powielania w celach innych niż zgodne z zasadami użytku osobistego, drukowanie jak również wysyłanie Produktu drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Produktu w całości lub w częściach są zabronione.

6. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania powyższego zapisu i powstrzymania się od wymienionych w nim czynności.

7. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się nie udostępniać Produktu osobom trzecim w celu kopiowania, powielania, sprzedaży, drukowania, wysyłania drogą tradycyjną bądź elektroniczną, udostępniania na łamach innych serwisów internetowych bądź też komercyjnego wykorzystywania Produktu w jakikolwiek sposób.

8. Zamawiający ma prawo powielania, kopiowania i korzystania z Ebooka na dowolnej ilości urządzeń tak długo, jak służy to osobistemu użytkowi Zamawiającego, przy czym użytek osobisty nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, godzić w interesy twórcy, łamać praw autorskich.

VI. Procedura zwrotów i reklamacji:

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi na temat zwrotu czy reklamacji.

2. Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi płatności. W tym celu zamawiający kontaktuje się z Administratorem drogą elektroniczną na adres sandradietetyka@gmail.com. Jeśli wina nie leży po stronie Administratora, Administrator przekazuje sprawę do Pośrednika, który rozpatruję ją i kontaktuje się z Zamawiającym celem wyjaśnienia.

3. Zamawiający ma prawo do reklamacji Produktu w razie uzasadnionej niezgodności z opisem. W tym celu Zamawiający kontaktuje się drogą elektroniczną na adres sandradietetyka@gmail.com celem uzasadnienia i wyjaśnienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji Administrator zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę równą Cenie Produktu w formie przelewu bankowego na numer konta, z którego Zamawiający dokonał płatności.

4. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą realizacji zamówienia. Akceptując Regulamin Zamawiający oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze względu na charakter produktu, w szczególności ze względu na fakt, iż Produkt stanowi treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym i nie może zostać zwrócony.